A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze
 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
 
NABÓR nr 16/2020
 
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Brama na Podlasie”
Cel ogólny 3. Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru
Cel szczegółowy 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obszarów służących poprawie jakości życia mieszkańców LGD
Przedsięwzięcie 3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej.
 
na projekty z zakresu
 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali
 
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 
Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-055/20
 

Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski - 23.11.2020 - godz. 8.00
Termin, do którego można składać wnioski - 30.11.2020 - godz. 15.00
 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
ul. Mickiewicza 1a
18-200 Wysokie Mazowieckie
 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo. wrotapodlasie.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 11 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasie.pl).
 
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA 2014, która jest dostępna na stronie:http://wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/ pobierz_wzory_dokumnetow/ generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html.
W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się  Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator Turn on Javascript!.
We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.
Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj. : imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/ wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.
Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów(jeśli dotyczy) - wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.
Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:
 • w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
 • w trzech egzemplarzach wersji papierowej (2 oryginał i kopia lub 3 oryginały) wraz 
  z załącznikami i potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 • wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami (minimum Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności oraz Model Finansowy), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD);
Uwaga!!!
Stowarzyszenie LGD „Brama na Podlasie” zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w zakresie, które nie wpływa na istotną modyfikację wniosku.
 

Formy wsparcia:

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.
 

Warunki udzielenia wsparcia:

Zakres tematyczny operacji
Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, obejmującej gminy: gmina miejska Brańsk, gmina wiejska Brańsk, gmina miejsko-wiejska Ciechanowiec, gmina miejsko-wiejska Czyżew, gmina Klukowo, gmina Kołaki Kościelne, gmina Kulesze Kościelne, gmina Nowe Piekuty, gmina Rudka, gmina Rutki Kossaki, gmina wiejsko-miejska Szepietowo, gmina Szumowo, gmina wiejska Wysokie Mazowieckie, gmina miejska Wysokie Mazowieckie, gmina wiejska Zambrów, gmina miejska Zambrów; z wyłączeniem osób fizycznych.
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
 • Podmioty ekonomii społecznej,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń. (Dz. U. 2015, poz.2009 z późn. zm.).
Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:
 • 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie" w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, typu nr 9. Rewitalizacja małej skali.
W ramach naboru wsparciem mogą być objęte projekty realizowane na obszarze LGD „Brama na Podlasie” mające na celu:
 • uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
 • ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
 • udostępnienie terenów dla mieszkańców.
Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Procedurze oceny i wyboru operacji pozagrantowych - dokument Lokalne kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu LGD „Brama na Podlasie” (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby – 7,60 pkt
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać operacja - 19,00 pkt
 
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia
 

Finanse:

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
 1. a) projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 2. b) projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE+ ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi: 85%.
 
Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:
 1. a) projekty nieobjęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych;
 2. b) projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
W sytuacji gdy w projekcie wystąpi dochód zastosowanie ma metoda tzw. luki w finansowaniu (art. 61, ust 3, lit b, Rozporządzenia Ramowego).
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 1 095 207,63 zł.  
W przypadku realizacji operacji w mieście powiatowym całkowita wartość kosztów nie może przekroczyć 1 mln zł, operacja ma spełniać definicję projektów rewitalizacyjnych określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
 
W przypadku inwestycji w zakresie kultury (infrastruktura małej skali) wartość nie może być większa niż pułapy określone w dokumentach programowych.
W odniesieniu do projektów związanych z rewitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego i kultury, wsparciem objęte zostaną jedynie projekty infrastrukturalne o wartości nie większej niż 5 mln euro kosztów całkowitych.
 

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

5.Załączniki do wniosku o dofinansowanie wymagane instrukcją w odniesieniu do przedmiotu inwestycji;
 
Nabór organizowany jest w oparciu od dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”.
 

Inne ważne informacje:

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
1.Zasady rozpatrywania protestu określa Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o naborze);
2.Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22, ust. 1 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.
3.W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53, ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).
4.Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu na zasadach określonych w art. 55 ustawy wdrożeniowej.
 
Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:
 1. a) w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie, II piętro, tel. 504 056 009, 86 275 26 27 wew. 414
 2. b) na stronie internetowej bramanapodlasie.pl
Linki:
 
W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej - kontakt bezpośredni: Katarzyna Śniecińska, e-mail: Turn on Javascript!, tel. 504 056 009, 86 275 26 27 wew. 414
 
Nabór organizowany jest w oparciu od dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”.
Dodano: 04.11.2020
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 2787 razy.
Hosting: pvi.pl