A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Ogłoszenie

 
Ogłoszenie
 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 19/2020

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

Cel ogólny II. Zrównoważona i efektywna gospodarka lokalna obszaru LGD

Cel szczegółowy 2.1. Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD
 
Przedsięwzięcie 2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD
na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555.).

 

I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: 20 listopada 2020 r. od godz. 07.30
Termin, do którego można składać wnioski: 04 grudnia 2020 r. do godz. 15.00
 
II. Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
ul. Mickiewicza 1 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
Wniosek wraz załącznikami składa się w 2 tożsamych egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD bezpośrednio do biura Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
Każdy egzemplarz wniosku wraz załącznikami należy wpiąć w oddzielny skoroszyt do wpięcia w segregator.
 
W celu usprawnienia procesu skłania wniosków, w przypadku dołączania do wniosku dokumentów w kopii, która wymaga potwierdzenia za zgodność przez pracownika biura LGD, prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem w tym zakresie.
 
Złożenie wniosku w biurze potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę przyjętych wraz z wnioskiem załączników oraz opatrzone jest pieczęcią i podpisane przez pracownika Biura LGD „BnP”
 
O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia LGD „BnP”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli data i godzina wpisana przez pracownika Biura LGD „BnP” nie jest wcześniejsza niż dzień i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień i godzina zakończenia terminu naboru wniosków. Wnioski nadesłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, konieczność zachowania dystansu społecznego, prosimy o umawianie się telefoniczne z pracownikiem biura, tel. 786 867 703.
 

IV. Formy wsparcia:
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji poniesionych kosztów. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

V. Warunki udzielenia wsparcia:

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” 2014-2020, zgodnie z Celem ogólnym II. Zrównoważona i efektywna gospodarka lokalna obszaru LGD, Celem szczegółowym 2.1. Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD, Przedsięwzięciem 2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD – rozwijanie  działalności gospodarczej. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy będą realizować inwestycję na obszarze gmin i miast z terenu działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, tj. gmin: Brańsk, Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kołaki-Kościelne, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Rudka, Rutki Kossaki, Szepietowo, Szumowo, Wysokie Mazowieckie, Zambrów oraz miast: Brańsk, Wysokie Mazowieckie. Ze wsparcia wyłączone są podmioty, które planują realizacje inwestycji na terenie Miasta Zambrów (miasto powyżej 20 tys. mieszkańców).
Zakres tematyczny operacji – rozwijanie działalności gospodarczej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 poz. 772 t.j. z późn. zm.).
  1. Wnioskodawca:
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1) osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców ((Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212 z późn. zm.), a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
4) w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki;
5) w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.), pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
  1. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki w pkt 1 i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:
1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych - nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), zwanej dalej „organizacją pozarządową”, w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;
2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
4) inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 z późn. zm.);
5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
6) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
7) podmiot ten wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

8) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
9) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi;
10) W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.
 

3. Koszty kwalifikowalne:

1) Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty:

a) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zwane dalej „kosztami ogólnymi”,

b) zakupu robót budowlanych lub usług,

c) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

d) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

e) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

f) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

g) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w ppkt 5 i 6, w tym materiałów,

h) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 z późn. zm.), które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne;

2) Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 z późn. zm.). Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 z późn. zm.), w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168;
3) Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;
4) W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową  tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów;
5) Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne;
6) Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały:

a) od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r.;

b) poniesione zgodnie z przepisami:

o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;

c) poniesione w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;

d) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt  i rozporządzenia nr 1305/2013;

7) środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli Beneficjent:
- zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku zgodnie z § 31 ust. 1 lub 2 - nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;
- zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
- udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.
 
4. Kryteria wyboru operacji: 
Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację  zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynoszącą min 30% możliwych punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami.

Maksymalna liczba punktów – 38,00; Minimalna liczba punktów – 11,40 pkt

Kryteria wyboru operacji znajdują się w Załączniku do ogłoszenia.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
  1. procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawcę w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście” –  a w przypadku, gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
  2. liczba przyznanych punktów w kryterium: Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
  3. liczba przyznanych punktów w kryterium: Miejsce realizacji - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
  4. liczba przyznanych punktów w kryterium: Doradztwo - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
  5. o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

VI. Finanse:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Pomoc jest przyznawana w wysokości wynoszącej maksymalnie 300 000,00 zł na 1 operację, jednak nie więcej jak 70% zwrotu od kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru:
528 525,87 EURO/ 2 114 103,48 PLN
 
VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”:
• Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Brama na Podlasie” (link)
• Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych (link), w tym karta oceny wniosku (karta oceny wniosku.pdf)
• Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” (link)

Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru:
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”: www.bramanapodlasie.pl
Bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”: ul. Mickiewicza 1a, 18 -200 Wysokie Mazowieckie II piętro (Budynek Urzędu Gminy).

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. Przy wypełnianiu dokumentów należy skorzystać z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych.
Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura LGD „Brama na Podlasie”, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Niezbędne dokumenty:
• Formularz wniosku o przyznanie pomocy (plik do pobrania w formacie .excel) + instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (plik do pobrania .pdf)
• Biznes plan (plik do pobrania .docx) + informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu (plik do pobrania. pdf) + kalkulator pomocniczy do tabel biznesplanu
• Lokalne kryteria wyboru operacji (plik do pobrania. pdf),
• Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowch (plik do pobrania. pdf)
 
Dodatkowe dokumenty wymagane przez LGD, niezbędne do oceny dokumentacji:
- Oświadczenie do Stowarzyszenia LGD „BnP” /zgoda na przetwarzanie danych osobowych/ (plik do pobrania .docx),
- Oświadczenie RODO
 
Pozostałe dokumenty:
VIII. Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Zasady rozpatrywania protestu określa aktualna „Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych”

Wycofanie wniosku
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia Stowarzyszenia LGD „BnP” o wycofaniu wniosku lub innej deklaracji związanej z wnioskiem z pozostawieniem śladu rewizyjnego.
 
Słowniczek:
• Ustawa o RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm)
• Ustawa o EFRROW – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475)
• Rozporządzenie w sprawie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (z póź. zmianami - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - (Dz.U.2017.poz. 772 tj z pozn. zm. )
• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.)
• Rozporządzenia 1303/2013 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.URZ. UE L 347 z 20.12.2013, str.320 z późn. zm.)
• Rozporządzenie nr 1305/2013 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005
• Wytyczne nr 6/4/2017 z dnia 2 października 2017 r.  w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
• Rozporządzenia 651/2014 - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
 
Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:
  1. a) w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie, II piętro, tel. 86 275 26 27 wew. 414
  2. b) na stronie internetowej www.bramanapodlasie.pl 
 
Pytania i odpowiedzi:
W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”:
osoba do kontaktu: Iwona Wiernicka
ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie, II piętro, pokoje nr 38-40
tel.: 786 867 703,  e-mail: Turn on Javascript!
Dodano: 05.11.2020
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 4947 razy.
Hosting: pvi.pl