A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia
 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
 
NABÓR nr 7/2018
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
 
Numer naboru w GWA: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-021/18
 
CEL OGÓLNY II. Zrównoważona i efektywna gospodarka lokalna obszaru LGD
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. Powrót na rynek mieszkańców LGD znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1. Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 
z zakresu typu projektu nr 3
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
 
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny
Działanie 9.1.Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
 
 
 I. Termin składania wniosków:
 • Termin, od którego można składać wnioski: 5.04.2018r od godziny 7:30
 • Termin, do którego można składać wnioski: 13.04.2018r do godziny 15.00
  (wersję papierową do siedziby LGD można złożyć do dnia 13.04.2018r. do godz. 15:30)

II. Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie
(budynek Urzędu Gminy, II piętro, pokój nr 40 )
 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż 2.0.3., która jest dostępna na stronie:
W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: dokumenty do pobrania) na adres: Turn on Javascript!.
 
Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
Dodatkowo beneficjent składa do siedziby LGD „Brama na Podlasie”:
- 3 egzemplarze wniosku w wersji papierowej (1 oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały) wraz z potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
- 3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), nagranego na nośnikach elektronicznych (CD/ DVD);
- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (załącznik nr 4 do ogłoszenia);
Wnioski, które wpłyną po terminie o którym mowa powyżej będą pozostawione bez rozpatrzenia.
 
Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.
 

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.
 

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny: II Zrównoważona i efektywna gospodarka lokalna obszaru LGD, cel szczegółowy: 2.2. Powrót na rynek mieszkańców LGD znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej, przedsięwzięcie 2.2.1. Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, typ projektu nr 3: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
 
Kto może składać wnioski?
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się lokalne grupy działania (dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych) oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 
 
Beneficjent/Projektodawca – jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca do lokalnej grupy działania wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (Uczestnicy projektu) otrzymują wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.
 
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 3 w ramach Działania 9.1, tj.:
 
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
 • indywidualne doradztwo w  zakresie przygotowania biznesplanu (indywidualne doradztwo ma charakter fakultatywny i stanowi uzupełnienie podstawowej usługi, jaką jest dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe finansowe);
 • dotacja inwestycyjna;
 • wsparcie pomostowe:
 • finansowe przez okres 12 miesięcy (przez pierwsze 6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ogłoszenia naboru na niezbędne wydatki związane
  z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; kolejne 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych);
 • specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych).
 
Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny być zgodne z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji (załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze) wedle, których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 29,0 pkt
Minimalna liczba punktów jaką musi otrzymać operacja wynosi 11,6 pkt
 
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument: warunki udzielenia wsparcia załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze
 
VI. Finanse
Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru  wynosi 1 650 000,00 PLN
Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: 1 650 000,00 PLN
 
VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (linki)

1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

4. Wzór oświadczenia do Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”

5. Lokalne kryteria wyboru operacji

6. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

8. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD- obowiązuje do 26.04.2018r.

8a. Nieaktualny wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD- obowiązuje od 27.04.2018r. do 23.08.2018r.

8b. Aktualny wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD- obowiązuje od 24.08.2018r.

9. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe- obowiązuje do 26.04.2018r.

9a. Aktualny wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe- obowiązuje od 27.04.2018r.

10. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe- obowiązuje do 26.04.201r.

10a. Aktualny wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe- obowiązuje od 27.04.2018r.

11. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

12. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

13. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

14. Zasady realizacji projektów w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

15. Wzór regulaminu rekrutacji uczestników projektu- zakres minimalny (wraz z załącznikami)

16. Wzór regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- zakres minimalny (wraz z załącznikami)

17. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego

18. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS

19. Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych

20. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

21. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie

 
Nabór organizowany jest w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Lokalnej Grupy Działania.
 

VIII. Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek 
W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Procedurze oceny i wyboru operacji pozagrantowych stanowiącym załącznik nr 19 do ogłoszenia, a także w załączniku nr 1 do ogłoszenia o naborze Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
 
Przydatne Linki:
 
W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą w siedzibie, telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
Koordynator ds. wdrażania EFS
Magdalena Mickiewicz- Kulesza, tel: 86 275 26 27 wew. 415, 786867101
W siedzibie przy ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
e-mail: Turn on Javascript! lub Turn on Javascript! (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).
Dodano: 20.03.2018
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 3171 razy.
Hosting: pvi.pl