A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Ogłoszenie o naborze wniosków

 
Ogłoszenie o naborze wniosków
 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
 
NABÓR nr 7/2022
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
Cel ogólny II. Zrównoważona i efektywna gospodarka lokalna obszaru LGD
Cel szczegółowy 2.1. Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD
 
Przedsięwzięcie 2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD
na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski:   05 sierpnia 2022 r. od godz. 07.30
Termin, do którego można składać wnioski:   19 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
 
II. Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
ul. Mickiewicza 1 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie
(budynek Urzędu Gminy, II piętro, pokoje nr 38 lub 40)

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek wraz załącznikami składa się w 2 tożsamych egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD  do biura Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Każdy egzemplarz wniosku wraz załącznikami należy wpiąć w oddzielny skoroszyt do wpięcia w segregator.
W celu usprawnienia procesu skłania wniosków, w przypadku dołączania do wniosku dokumentów w kopii, która wymaga potwierdzenia za zgodność przez pracownika biura LGD, prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem w tym zakresie.
 
Złożenie wniosku w biurze potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę przyjętych wraz z wnioskiem załączników oraz opatrzone jest pieczęcią i podpisane przez pracownika Biura LGD „BnP”
O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia LGD „BnP”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli data i godzina wpisana przez pracownika Biura LGD „BnP” nie jest wcześniejsza niż dzień i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień i godzina zakończenia terminu naboru wniosków. Wnioski nadesłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30.
 
IV. Formy wsparcia:
Pomoc przyznawana jest w formie premii. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.
 
V. Warunki udzielenia wsparcia:
Zakres tematyczny operacji
Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” 2014-2020, zgodnie z Celem ogólnym II. Zrównoważona i efektywna gospodarka lokalna obszaru LGD, Celem szczegółowym 2.1. Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD, Przedsięwzięciem 2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD – podejmowanie działalności gospodarczej. Ze wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy obszaru gmin i miast z terenu działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, tj. gmin: Brańsk, Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kołaki-Kościelne, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Rudka, Rutki Kossaki, Szepietowo, Szumowo, Wysokie Mazowieckie, Zambrów oraz miast: Brańsk, Wysokie Mazowieckie. Ze wsparcia wykluczeni są mieszkańcy Miasta Zambrów (miasto powyżej 20 tys. mieszkańców).
Zakres tematyczny operacji – podejmowanie działalności gospodarczej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83).

Wnioskodawca:
O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:
1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2. jest pełnoletnia,
3. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym", jeżeli:
1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30.06.2024 r.;
3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR;
4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem, który zawiera co najmniej:
    a. opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
    b. wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług;
   c. informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;
   d. wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;
   e. planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.
6. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
7. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Pomoc na operację w w/w zakresie jest przyznawana, jeżeli:
1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
   a. nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
   b. w okresie 3 miesięcy  poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców – ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r. poz. 646), w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
- i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;
2. operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, oraz:
   a. zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności lub
   b. utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę;
3. koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:
    a. mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020; Dz.U.2019.664 t.j. z dnia 2019.04.09 z poźniejszymi zm.;
   b. nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;
4. biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako:
1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2. górnictwo i wydobywanie;
3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8. produkcja metali;
9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10. transport lotniczy i kolejowy;
11. gospodarka magazynowa.

Okres realizacji operacji
Złożenie wniosku pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek drugiej transzy - po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy.
 
Kryteria wyboru operacji
Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną wniosku, weryfikację zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, weryfikację zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynoszącą min 30% możliwych punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami.

Maksymalna liczba punktów – 24,00; Minimalna liczba punktów – 7,20 pkt
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów    oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
a) liczba przyznanych punktów w kryterium: Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
b) liczba przyznanych punktów w kryterium: Miejsce realizacji - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
c) liczba przyznanych punktów w kryterium: Doradztwo - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
d) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.
 
Wskaźniki z LSR 
1. Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
2. Liczba utworzonych miejsc pracy
 
Kryteria wyboru operacji znajdują się w Załączniku do ogłoszenia.
Do pobrania: Kryteria wyboru operacji – podejmowanie działalności gospodarczej (plik w pdf).
 
VI. Finanse:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
Pomoc na operację w zakresie jest przyznawana w wysokości określonej w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” wynoszącej 50 000,00 zł.

Ogólna pula środków - 158 950,55 EUR (635 802,20 PLN).

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”:
• Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Brama na Podlasie” (link)
• Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych (link)
• Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” (link)

Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru:
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”: www.bramanapodlasie.pl
Bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”: ul. Mickiewicza 1a, 18 -200 Wysokie Mazowieckie II piętro (Budynek Urzędu Gminy).

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. Przy wypełnianiu dokumentów należy skorzystać z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych.

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura LGD „Brama na Podlasie”, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Niezbędne dokumenty:
• Formularz wniosku o przyznanie pomocy (plik do pobrania w formacie .excel) + instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (plik do pobrania .pdf)
• Biznes plan (plik do pobrania .docx) + informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu (plik do pobrania. pdf)kalkulator pomocniczy do tabel biznesplanu
• Kryteria wyboru operacji (plik do pobrania. pdf)
• Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowch (plik do pobrania. pdf)
 
Dodatkowe dokumenty wymagane przez LGD, niezbędne do oceny dokumentacji:
- Oświadczenie do Stowarzyszenia LGD „BnP” /zgoda na przetwarzanie danych osobowych/ (plik do pobrania .docx),
- Zaświadczenie o zamieszkaniu/zameldowaniu, jeżeli adresu nie wskazuje kopia dokumentu tożsamości załączono do wniosku o przyznanie pomocy
 
 
VIII. Inne ważne informacje:
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Zasady rozpatrywania protestu określa aktualna „Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych”

Wycofanie wniosku
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia Stowarzyszenia LGD „BnP” o wycofaniu wniosku lub innej deklaracji związanej z wnioskiem z pozostawieniem śladu rewizyjnego.
 
Dokumenty programowe
Niniejszy nabór realizowany jest w oparciu o następujące akty i dokumenty programowe:
1) Ustawa o RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.);
2) Ustawa o EFRROW – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 627 z późn. zm.)
3) Rozporządzenie w sprawie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 772 z późn. zm.)
4) Ustawa Prawo przedsiębiorców – ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r. poz. 646).
5) Rozporządzenie 1303/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320 z 20.12.2013 z późn. zm.)
6) Rozporządzenie nr 1305/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 487, z późn. zm.)
7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543);
8) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 396 z późn. zm.).
9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE. L Nr 187, str.1, z 26.06.2014 z późn. zm.).
10) Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 311 z późn. zm.).
11) Wytyczne nr 7/10 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
12) Wytyczne nr 9/2/2021 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21.03.2017r. w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania 
 
Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:
a) w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie, II piętro, tel. 786 867 703 
b) na stronie internetowej
Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy
 
Pytania i odpowiedzi
W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, osoba do kontaktu Iwona Wiernicka,
ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie, II piętro, pokoje nr 38-40
tel.: 786 867 703
 
Dodano: 20.07.2022
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 7652 razy.
Hosting: pvi.pl