A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Ogłoszenie

Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
 

NABÓR nr 8/2020

 
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Brama na Podlasie”
 
Cel Ogólny 3. Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru
 
Cel szczegółowy 3.1. Poprawa stanu ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska obszarów służących poprawie jakości życia mieszkańców LGD
 
Przedsięwzięcie 3.1.1. Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD
 
na projekty z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
Typ projektu nr 1 OZE w gospodarstwach domowych - projekty grantowe samorządów (zgodnie z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020)
 
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 
Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-016/20
 

I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski – 12.03.2020 - godz. 8.00
Termin, do którego można składać wnioski – 25.03.2020 31.03.2020 - godz. 15.00
(aktualizacja terminu zakończenia naboru dokonana w dn. 23 marca 2020 po wyrażeniu zgody przez SW)
 

II. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
ul. Mickiewicza 1a
18-200 Wysokie Mazowieckie
 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasie.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 11 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasie.pl).
 
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie:http://wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumnetow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html.
W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się  Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: Turn on Javascript!.">generator Turn on Javascript!.
 
We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń. Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.
Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów(jeśli dotyczy) - wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.
Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:
 • w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
 • w trzech egzemplarzach wersji papierowej (2 oryginał i kopia lub 3 oryginały) wraz z załącznikami i potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 • wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami (minimum Studium Wykonalności/ Analiza Wykonalności oraz Model Finansowy), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD);
Uwaga!!!
Stowarzyszenie LGD „Brama na Podlasie” zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w zakresie, który nie wpływa na istotna modyfikację wniosku.
 

IV. Formy wsparcia:

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.
 

V. Warunki udzielenia wsparcia:

Zakres tematyczny operacji
Kto może składać wnioski
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, obejmującej gminy: gmina miejska Brańsk, gmina wiejska Brańsk, gmina miejsko-wiejska Ciechanowiec, gmina miejsko-wiejska Czyżew, gmina Klukowo, gmina Kołaki Kościelne, gmina Kulesze Kościelne, gmina Nowe Piekuty, gmina Rudka, gmina Rutki Kossaki, gmina wiejsko-miejska Szepietowo, gmina Szumowo, gmina wiejska Wysokie Mazowieckie, gmina miejska Wysokie Mazowieckie, gmina wiejska Zambrów, gmina miejska Zambrów; z wyłączeniem osób fizycznych:
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń. (Dz. U. 2015, poz.2009 z późn. zm.).
 
Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:
 • 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Na co można otrzymać dofinansowanie
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie" w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, typu nr 1. OZE.
 
W ramach naboru wsparciem mogą być objęte projekty realizowane na obszarze LGD „Brama na Podlasie” mające na celu:
- instalacje OZE w gospodarstwach domowych (z wykorzystaniem energii słońca).
 
W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii cieplnej i/lub elektrycznej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.
 
Warunki dotyczące inwestycji:
 • energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej,
 • nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe,
 • moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną.
 • inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji,
 • projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji), lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione);
 • projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM).
Warunki dotyczące projektu grantowego:
 • grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji OZE wykorzystujących tylko energię słoneczną – instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie lub montażu urządzenia wykorzystującego inną energię odnawialną (np. wiatru, termalną, otrzymywaną z biomasy, biogazu),
 • Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
 • dofinansowanie w formie Grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego).
W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektu w formule zaprojektuj i wybuduj.
 
Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w lokalne kryteria, zawarte w Procedurze oceny i wyboru operacji pozagrantowych (załącznik nr 3 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
 
Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby – 7,60 pkt
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać operacja - 19,00 pkt
 
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia
 

VI. Finanse:

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15 % wydatków kwalifikowanych.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi: 85 %.
 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych - nie określono
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych - nie określono
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 1 672 631,30 zł.  
 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 
2.Warunki udzielenia wsparcia - wersja aktualna obowiązująca od dn. 23 marca 2020
    Warunki udzielenia wsparcia - wersja nieaktualna - obowiązująca do dn. 22 marca 2020
5.Załączniki do wniosku o dofinansowanie wymagane instrukcją w odniesieniu do przedmiotu inwestycji;
10.Instrukcja wypełniania załączników do wniosku  - wersja aktualna obowiązująca od dn. 23 marca 2020
     Instrukcja wypełniania załączników do wniosku  - wersja nieaktualna - obowiązująca do dn. 22 marca 2020
 
Nabór organizowany jest w oparciu od dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”.
 

VIII. Inne ważne informacje:

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
1.Zasady rozpatrywania protestu określa Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o naborze);
2.Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22, ust. 1 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.
3.W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53, ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).
4.Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu na zasadach określonych w art. 55 ustawy wdrożeniowej.
 
Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:
a) w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie, II piętro, tel. 86 275 26 27 wew. 414
b) na stronie internetowej bramanapodlasie.pl
 
Linki:
 
W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej - kontakt bezpośredni: Katarzyna Śniecińska, e-mail: Turn on Javascript!, tel. 86 275 26 27 wew. 414
 
Nabór organizowany jest w oparciu od dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”.
Dodano: 24.02.2020
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 2651 razy.
Hosting: pvi.pl