A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Informacyjne obowiązki Beneficjenta - Księga wizualizacji znaku PROW

W okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW, zależnie od wysokości wparcia publicznego, poprzez: plakat, tablicę informacyjną, tymczasowy bilbord dużego formatu, stałą tablice lub bilbord dużego formatu oraz za pomocą informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej (jeżeli taka istnieje).

Obowiązek informowania opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW rozpoczyna się od chwili uzyskania przez beneficjenta dofinansowania (zawarcia umowy o przyznanie pomocy, otrzymania dotacji). Od tego dnia beneficjenta zaczynają obowiązywać zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.

Koszty ponoszone przez beneficjentów, związane z obowiązkiem informacyjnym, tj. zamieszczaniem plakatów, tablic lub bilbordów, nie są kosztami kwalifikowalnymi, o których zwrot może ubiegać się beneficjent we wniosku o płatność. Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o wsparciu operacji z EFRROW. Nie jest wymagane stosowanie wizualizacji na dokumentach związanych z realizacją operacji podawanych do wiadomości publicznej, np. dokumentacji przetargowej, jak również innych dokumentach, np. umowach.
 
Ogólne zasady stosowania znaków
Działania informacyjne realizowane przez beneficjenta, miejsce realizacji operacji, dokumenty upublicznione są oznaczone przy pomocy następujących elementów:
• Znak Unii Europejskiej (na stronach internetowych występuje w pełnej wersji kolorystycznej, sytuacją wyjątkową dopuszczającą zastosowanie znaku UE w wersji achromatycznej (czerń i biel) bądź monochromatycznej (odcienie szarości) jest okres żałoby narodowej
• Slogan: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
• Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201-2020 lub dopuszczalny wyłącznie na małych materiałach promocyjnych (gadżetach), znak PROW 2014-2020.
 
Dozwolone jest umieszczanie logo beneficjenta, herbu / logo województwa lub gminy pomiędzy znakiem Unii Europejskiej i logo PROW 2014-2020.
W zestawie kilku znaków, znak Unii Europejskiej zawsze występuje po lewej stronie, logo PROW 201-2020 po prawej, pomiędzy nimi inne znaki, rozmieszczone w równej odległości. Przy stosowaniu zestawiania kilku znaków / logo należy przestrzegać zasady, że pozostałe logotypy nie mogą być większe od symbolu Unii Europejskiej (mierzone wysokością). W przypadku wizualizacji działań informacyjnych i promocyjnych niedopuszczalne jest wyodrębnienie jednego z logotypów poza ciąg znaków. W zestawieniu znaków nie mogą być umieszczane logotypy wykonawców, którzy wykonują działania w ramach danej operacji, ale którzy nie są beneficjentami.
W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie logotypów w poziomie, można je zamieścić w pionie, przy czym znak UE znajduje się na górze, a PROW 2014-2020 na dole.
Znak Unii Europejskiej oraz logo PROW 2014-2020 muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Zamieszczając je należy odpowiednio dostosować ich wielkość oraz miejsce zamieszczenia do formy materiału, przedmiotu itp.
Rekomendowane jest stosowanie znaku UE i PROW 2014-2020 w pełnym kolorze na białym tle. Wersje monochromatyczne (odcienie szarości) i achromatyczne (np. czarne na białym tle) można stosować w sytuacji, gdy nie jest możliwe zastosowanie pełnego koloru, np. tłoczeni, grawerowanie, druk w jednym kolorze.
 
Oznaczenie miejsca realizacji operacji
Oznaczenie miejsca realizacji operacji uzależnione jest od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia i wysokości współfinansowania ze środków publicznych (środków UE i budżetu państwa).

Gdy w ramach operacji realizowana jest inwestycja, w której wkład publiczny przekracza 50 tys. euro, umieszczana jest tablica informacyjna (szczegółowe informacje na st. 19, przykład na st. 22 Księgi Wizualizacji).

W przypadku operacji dotyczących działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, w których wkład publiczny przekracza 500 tys. euro, obowiązkowo umieszczany jest w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, tymczasowy bilbord dużego formatu. Natomiast nie później niż trzy miesiące po zakończeniu operacji beneficjent umieszcza na stałe tablice lub bilbord dużego formatu.

Informacje dotyczące opisu operacji oraz znak UE zajmują przynajmniej 25% powierzchni tablicy, bilbordu bądź strony internetowej (widocznej strony).

Cel / nazwa operacji zawarta na tablicy / bilbordzie może różnić się od treści zawartej we wniosku aplikacyjnym pod warunkiem, że nowa treść zachowuje merytoryczny sens celu / nazwy operacji.

Wzory tablic / bilbordów odpowiednio do działań / poddziałań PROW 2014-2020 znajdują się w załącznikach do Księgi Wizualizacji.

Wielkość kwoty wsparcia publicznego na realizację operacji

Rodzaj

Beneficjenci realizujący operację dofinansowaną ze środków publicznych na kwotę powyżej 500 tys. euro, jeśli dotycz:

a)      działań w zakresie infrastruktury i / lub

b)      prac budowlanych

tymczasowy bilbord

dużego formatu

/minimalne wymiary: 2 x 3 m/

Beneficjenci, którzy zakończyli realizację operacji dofinansowanej na kwotę powyżej 500 tys. euro, jeśli dotyczyła:

a)  działań w zakresie infrastruktury i / lub

b)  prac budowlanych

c) zakupu środków trwałych

stała tablica

lub bilbord dużego formatu

/dla projektów infrastrukturalnych i budowlanych min. wymiary bilbordu dużego formatu: 2 x 3 m, stałej tablicy: format A4; dla pozostałych operacji rekomendowana min. wielkość bilbordu: 80 x 120 cm, stałej tablicy: format A3, nie mniejszy niż A4/

Beneficjenci operacji skutkujących inwestycję (np. w gospodarstwie lub przedsiębiorstwie spożywczym) na kwotę dofinansowania powyżej 50 tys. euro

tablica informacyjna

/rekomendowana wielkość minimalna:

80 x 120 cm/

Beneficjenci operacji, dla których wsparcie przekracza 10 tys. euro, mają obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, np. wejście do budynku, przynajmniej  jeden plakat z informacją na temat operacji

minimalny rozmiar: A3 - znormalizowany format arkusza o wymiarach 297 x 420 mm

Wszyscy beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do:

a) umieszczenia tymczasowego bilbordu i/lub

b) umieszczenia stałej tablicy / bilbordu dużego formatu

 

plakat A3

Tymczasowy bilbord dużego formatu, stała tablica lub bilbord dużego formatu oraz tablica informacyjna umieszcza się w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa i dostępnym dla odbiorców. Muszą one znajdować się w miejscu realizacji operacji / siedzibie beneficjenta przez cały czas realizacji operacji. Należy je wykonać z trwałych materiałów, tak aby informacje które się na nich znajdują były widoczne i czytelne przez cały czas.

Wysokość wkładu publicznego może się zmniejszyć w trakcie realizacji operacji w wyniku oszczędności, np. w przetargach. Decyzja o tym, czy w danym przypadku beneficjent zamieszcza tymczasowy bilbord, tablicę informacyjną, wynika z wysokości wkładu publicznego określonej w umowie lub dotacji o dofinasowaniu.

Do wyliczenia wartości całkowitego wsparcia publicznego w euro stosuje się kurs euro w stosunku do złotego, obowiązujący na dzień zawarcia umowy / wydania decyzji, zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.
 
Sytuacje szczególne
Zgodnie z zawartą umową beneficjenta obowiązuje zamieszczenie tablicy informacyjnej. W sytuacji, gdy np. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji operacji ulegnie zmniejszeniu tak, że nie będzie przekraczał wysokości wsparcia publicznego na poziomie 50 tys. euro, beneficjent zostawia zamieszoną już tablicę informacyjną/
W sytuacji rozwiązania umowy beneficjent ma obowiązek usunąć tablicę informacyjną / tymczasowy bilbord dużego formatu, stałą tablicę lub bilbord dużego formatu.
W przypadku, gdy działanie informacyjne lub reklamowe dotyczy jednej lub kilku operacji dofinansowanej z więcej niż z jednego funduszu polityki spójności, odniesienie przewidziane przy znaku Unii Europejskiej w postaci sloganu może być zastąpione odniesieniem do funduszu EFSI (Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne).
 
Do pobrania:
Przykład plakatu / tablicy: .doc lub pdf.
Logotypy: Unii, PROW, LEADER: link
Logo BnP: link
 
Dodano: 13.06.2016
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 4898 razy.
Hosting: pvi.pl